Digitalisering av videokassettar

Me lever i ei stadig meir digitalisert verd, kor teknologien utviklar seg i ein voldsom fart. Samstundes vert mange av dei gode, gamle minnene etterlate på utdaterte medium som videokassettar. Kva er digitalisering og kvifor er det viktig? Digitalisering handlar om å overføre analog informasjon til digital form. Når det kjem til videokassettar, betyr dette […]