Fordelane med ei unik e-postadresse for bedrifta

Eit viktig aspekt i ei stadig meir digital verd, er profesjonell kommunikasjon. Ein av desse kommunikasjonsmåtane er e-post. Å ha ei unik tilpassa e-postadresse med bedrifta sitt namn eller eige domene gir fleire fordelar som bidrar til å virke meir profesjonell og truverdig.

  1. Profesjonelt inntrykk: Ei e-postadresse med bedrifta sitt namn eller eige domene gir umiddelbart eit profesjonelt inntrykk. Ved å kommunisere gjennom ei tilpassa adresse som [email protected], signaliserer du at bedrifta tar sin digitale identitet på alvor og bryr seg om detaljane.
  2. Merkevarebygging: Ei tilpassa e-postadresse gir deg anledning til å inkludere bedrifta sitt namn i kvar e-postkommunikasjon. Dette bidrar til å styrke merkevarebygginga ved å auke synlegheita til bedrifta. Kvar gong nokon ser eller mottar ein e-post blir dei påminna bedrifta di.
  3. Truverd og pålitelegheit: Bruken av ei unik e-postadresse gir kundar og forretningspartnarar større tillit til bedrifta. Det sender eit signal om at du er ei etablert verksemd som tar detaljar på alvor. I motsetning til generiske e-posttenester som Gmail eller Yahoo, viser ei e-postadresse med bedrifta sitt namn eller eige domene at du tek identiteta seriøst. Vidare skapar ei tilpassa e-postadresse ei tryggare oppleving for potensielle kundar. Når dei mottar ein e-post frå ei bedrift med ei unik adresse, blir det tydeleg at kommunikasjonen kjem frå ein legitim kjelde og ikkje er spam eller phishing-forsøk. Dette kan bidra til å redusere bekymringar knytt til sikkerheit og personvern, og auke sansynligheita for at mottakaren opnar og engasjerer seg med e-posten.
  4. Betre organisering: Med ei unik e-postadresse kan du opprette separate e-postkontoar for ulike avdelingar, prosjekt eller tilsette i bedrifta. Dette forenklar organiseringa av kommunikasjonen og sikrar at meldingar blir sendt til rett person eller avdeling. Det bidrar til auka effektivitet og reduserer risikoen for tapte eller misforståtte meldingar.

Kva kostar det?

Å ha ei tilpassa e-postadresse treng ikkje å vere dyrt. Det finst fleire prisvenlege alternativ tilgjengeleg. Fusit kan hjelpe deg å sette opp eit eige domene og e-postsystemt, til dømes [email protected] eller [email protected]. Prisar varierer avhengig av behov og tal på brukarar, men det finst fleksible pakkar tilgjengeleg for å imøtekomme ulike bedrifters storleik og budsjett. Eksempelvis kan me tilby ubegrensa antal e-postadresser for så lite som 990 kr per år. Denne prisen inkluderer ein viss mengde lagringsplass. Treng du meir må du oppgradere til ein pakke med meir plass inkludert.

Treng du ei meir proffesjonell løysing, vil Microsoft Exchange vere eit betre alternativ. Prisar startar på rundt kr. 50,- pr. mnd, pr. brukar for den enklaste pakken. I tillegg kjem kostnadar til domene.

Merk at det i tillegg til månedspris kjem ein etableringskostnad. Me tek òg betalt for support dersom du ikkje har det inkludert i pakka du vel.

Effektiv filtrering av søppelpost

Ein viktig faktor ved e-postkommunikasjon er beskyttelse mot søppelpost og uønska e-post. For å sikre effektiv spamfiltrering anbefaler me Microsoft Exchange gjennom Microsoft 365 som er blant dei beste og mest pålitelege løysingane for å handtere e-post på ein sikker måte og filtrere ut spam. Dette gjeld ikkje berre for e-post du mottar, men sikrar òg at e-posten du sjølv sender sjeldnare hamnar i søppelpost hos mottakaren. Fusit tilbyr Microsoft Exchange-tenester som ein del av sine tilpassa e-postløysingar, noko som gir høg sikkerheit og pålitelegheit for bedrifta sin e-postkommunikasjon. Samtidig er det i enkelte pakkar inkludert skylagring, og Officepakken som inneheld Word, Excel, Outlook, PowerPoint og meir slik at du slepp å betale dobbelt.

Konklusjon:

Å ha ei tilpassa e-postadresse med bedrifta sitt namn eller eige domene gir betydelege fordelar for bedrifter i dagens digitale verden. Det gir eit profesjonelt inntrykk, styrker merkevarebygginga, aukar truverd og bidrar til betre organisering av kommunikasjonen. Fusit tilbyr prisvenlege alternativ som gjer det enkelt for bedrifter å skaffe seg tilpassa e-postadresser. Samtidig er det viktig å velje ei løysing med effektiv spamfiltrering, som til dømes Microsoft Exchange, for å sikre trygg og påliteleg e-postkommunikasjon. Investér i ei tilpassa e-postadresse for bedrifta di og dra nytte av alle fordelane det kan gi, samtidig som du sikrar at dei viktige e-postane dine når fram til mottakarane utan problem.

Få hjelp av oss

Me hjelper private og bedrifter med IT-kvardagen.