Digitalisering av videokassettar

Me lever i ei stadig meir digitalisert verd, kor teknologien utviklar seg i ein voldsom fart. Samstundes vert mange av dei gode, gamle minnene etterlate på utdaterte medium som videokassettar. Kva er digitalisering og kvifor er det viktig? Digitalisering handlar om å overføre analog informasjon til digital form. Når det kjem til videokassettar, betyr dette […]

Fordelane med ei unik e-postadresse for bedrifta

Eit viktig aspekt i ei stadig meir digital verd, er profesjonell kommunikasjon. Ein av desse kommunikasjonsmåtane er e-post. Å ha ei unik tilpassa e-postadresse med bedrifta sitt namn eller eige domene gir fleire fordelar som bidrar til å virke meir profesjonell og truverdig. Kva kostar det? Å ha ei tilpassa e-postadresse treng ikkje å vere […]

Følg dyra dine – enklare og meir effektivt med fjøskamera

For å oppretthalde god dyrevelferd og sikre effektiv drift av garden er det viktig å ha god kontroll over dyra. Fusit tilbyr fjøskamera slik at du kan du vere trygg på at dyra dine har det godt, enten det er lam, kalvar eller andre dyr du vil følge med på. Korleis fungerer det? Ved å […]

Kva nytte har eg som privat av å ha ein serviceavtale med Fusit?

Me opplever at mange private og bedrifter set pris på å kunne ta kontakt når det er noko dei lurar på. Det kan vere ein e-post du er usikker på om er ekte? Eller du står fast når det kjem opp eit spørsmål på skjermen? Kanskje trykker du berre vekk beskjeden som kjem opp, utan å heilt bry […]

Bedrift – Kva servicepakke bør me velge?

Små bedrifter og IT-avdelingar Små bedrifter har ofte ikkje stort nok behov til å tilsette ein person som IT-ansvarleg, men ynskjer framleis å ha god sikkerheit på plass i bedrifta. Du kan leige inn oss hjå Fusit som di IT-avdeling, då vil du få eit fast kontaktpunkt der du kan ta direkte kontakt ved problem. […]

Har eg ein god sikkerheitskopi?

Det er framleis mange som ikkje har ein god sikkerheitskopi av dataa sine. Det kan vere fleire grunnar til dette, men ein av hovudgrunnane er nok at ein ikkje heilt veit kva ein skal gjere med det, eller korleis det bør gjerast. I tillegg er det ein del som lever med ein falsk tryggleik der […]

Langdistansenettverk

Kva er eit langdistansenettverk? Eit langdistansenettverk er sending av internett eller nettverk over større distanser trådlaust, ofte òg kalla radiolink. Bakgrunnen for dette kan vere behov for internett i andre deler av gardstunet, eller til ein anna lokasjon der det er vanskelig, dyrt eller upraktisk å få nett på andre måtar. Denne typen langdistansenett er […]